Privaatsuspoliitika

 1. Üldsätted

  1. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi tekstis – Poliitika) reguleerib UAB "Sanoswiss", ettevõtte registrikood 302332043, juriidiline aadress: Lvovo g. 25, 15 aukštas, Vilnius LT-09320 (edaspidi tekstis– meie), isikuandmete töötlemise põhimõtteid meie veebilehe külastamisel või kui Te soetate kaupa meie veebilehelt http://www.clavin.lt/ (edaspidi tekstis – Veebileht).
  2. Meie eesmärk on tagada, et meie teenuste kasutajad, Veebilehe külastajad ja teised isikud, kelle isikuandmeid me töötleme, usaldaks täielikult meie teenuseid ja oleks läbipaistvalt teavitatavad sellest, kuidas me kogume ja kasutame (või soovime koguda ja kasutada) nende isikuandmeid.
  3. Enda tegevuses juhindume me järgmistest isikuandmete töötlemise põhimõtetest:
   1. Isikuandmeid tuleb andmesubjekti seisukohast töödelda seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt (seaduslikkuse, õigluse ja läbipaistvuse põhimõte);
   2. Isikuandmeid kogutakse täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel ning neid ei töödelda hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus; andmete edaspidine töötlemine arhiveerimise eesmärgil avalikes huvides, teaduslike või ajalooliste uurimuste eesmärgil või statistilistel eesmärkidel ei ole vastuolus esmaste eesmärkidega (otstarbe piiramise eesmärk);
   3. Isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise eesmärgi seisukohast (andmete minimeerimise põhimõte);
   4. Isikuandmed peavad olema täpsed ja vajadusel ajakohastatud; võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata (õiguse põhimõte);
   5. Isikuandmeid tuleb säilitada nii, et andmesubjekti saab identifitseerida üksnes seni, kuni andmete kogumise või andmete töötlemise eesmärk on täidetud; isikuandmeid võib kauem säilitada juhul, kui isikuandmeid töödeldakse üksnes avalikes huvides toimuva arhiveerimise, teadus- või ajaloouuringute või statistilisel eesmärgil, rakendades asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis on vajalikud andmesubjekti õiguste ja vabaduse kaitsmiseks (säilitamise piiramise põhimõte);
   6. Isikuandmeid töödeldakse viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte);
   7. Me vastutame eelnevalt loetletud põhimõtete täitmise eest ja peame suutma tõestada, et neid täidame (vastutuse põhimõte).
  4. Käesolev poliitika on koostatud juhindudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusest (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus, edaspidi tekstis - IKÜ), Leedu Vabariigi isikuandmete kaitse seadusest (edaspidi tekstis IAKS), teistest Euroopa Liidu ja Leedu Vabariigi õigusaktidest. Poliitikas kasutatavaid mõisteid määratlevad IKÜ ja IAKS.
 2. Isikuandmete kogumine, töötlemine, säilitamine

  1. Väga tähtis on, et loeksite Poliitika tähelepanelikult läbi, kuna Veebilehe külastamisel ja meie teenuste kasutamisel kohaldatakse käesolevat Poliitikat otseselt isikuandmete kogumisel, töötlemisel ja Poliitikas ettenähtud juhtudel, edastades Teie andmed andmesaajatele.
  2. Kui Te ei nõustu käesoleva Poliitikaga ja selles kirjeldatava andmete töötlemisega, palume mitte külastada Veebilehte ja / või mitte kasutada meie teenuseid.
  3. Te vastutate selle eest, et Teie poolt esitatud andmed on täpsed, õiged ja põhjalikud. Teadaolevalt on valede andmete sisestamine Poliitika rikkumine. Kui esitatud andmed muutuvad, peate Te sellest meid teavitama. Me ei vastuta mingil juhul kahju eest, mis on Teil ja (või) kolmandatele isikutel tekkinud seoses sellega, et näitasite ära enda valed ja (või) ebapiisavad ja (või) mitte täielikud isikuandmed või ei pöördunud andmete muutumisel seoses nende täiendamise ja (või) muutmisega.
  4. Subjektid, kellele me võime avaldada Teie andmeid, on kirjeldatud iga alloleva andmetöötlustegevuse juures.
  5. Mõningatel juhtudel võime me avaldada Teie isikuandmeid teistele, mitte kirjeldatud subjektidele:
   1. 2.5.1. Seaduste täitmisel või reageerides kohustuslikule kohtumenetluse nõudele (nt saades kohtult dokumentide esitamise nõude);
   2. 2.5.2. Enda tegevuse seaduslikkuse kinnitamiseks;
   3. 2.5.3. Enda õiguste, vara kaitsmiseks või turvalisuse tagamiseks;
   4. 2.5.4. Teistel juhtudel, Teie nõusolekul või Teie seadusliku taotluse alusel.
 3. E-kaubanduse teostamine

  1. Selleks, et võimaldada Teil osta veebilehel olevast e-poest, töötleme me kaubatellimuste töötlemise, finantsdokumentide väljastamise ja kauba tarnimisega seotud probleemide lahendamise, muude lepinguliste kohustuste täitmise eesmärkidel Teie järgmisi isikuandmeid:
   1. Nimi;
   2. Perekonnanimi;
   3. E-posti aadress;
   4. Telefoninumber;
   5. Elukoha aadress.
  2. Isikuandmete töötlemise seaduslik alus on IKU 6 artikli 1 osa b) punkt – lepingu (tellimuse) sõlmimine ja täitmine.
  3. E-kaubanduse läbiviimise eesmärkidel töödeldavaid andmeid edastame me enda partneritele, kes osutavad kauba tarnimise või teisi tellimuse asjakohase täitmisega seotud teenuseid.
 4. Isikuandmete säilitamise kord ja tähtajad

  1. Teie isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendame me organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja igasuguse muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest.
  2. Sõltuvalt Teie konkreetsete isikuandmete töötlemise eesmärgist kohaldame me isikuandmete kaitsmiseks erinevaid tähtaegasid.
  3. Me kohaldame järgmisi isikuandmete säilitamise tähtaegasid:
   Nr. Isikuandmete töötlemise eesmärk Säilitamise tähtaeg
   1. E-kaubanduse teostamine (kaubatellimuste töötlemine, finantsdokumentide väljastamine, kauba tarnimisega seotud probleemide lahendamine, teiste lepinguliste kohustuste täitmine) 10 aastat alates kauba soetamisest.
  4. Eelnevalt kirjeldatud säilitustähtaegade erandeid võib teha sellisel määral, et need ei riku Teie kui andmesubjekti õigusi, vastavad seadusega määratud nõuetele ja on asjakohaselt dokumenteeritud.
  5. Juhul, kui Teie teatud isikuandmed on vajalikud seaduslike nõuete esitamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks, säilitame me neid nii kaua, kui see on vajalik selliste eesmärkide täitmiseks kohtumenetluse, haldusmenetluse või kohtuvälise menetluse raames.
 5. Teie õigused

  1. Teil on õigus igal ajal esitada meile taotlus tutvumiseks meie poolt töödeldavate isikuandmetega ja teada, kuidas on need töödeldavad, nõuda Teie ebaõigete, mittetäielike, ebatäpsete isikuandmete parandamist, töötlemise peatamist, väljaarvatud säilitamist, kui andmed on töödeldavad pidamata kinni seaduslikest nõuetest.
  2. Sellisel määral, kui isikuandmed on töödeldavad Teie nõusolekul, on Teil õigus igal ajal enda nõusolek tühistada, mõjutamata seaduslikku isikuandmete töötlemist kuni nõusoleku tühistamiseni.
  3. Te võite kasutada enda õigusi, esitades kirjaliku avalduse e-posti teel info@sanoswiss.com, saates avalduse posti teel aadressil Lvovo g. 25, 15 aukštas, Vilnius LT-09320, või tulles näidatud aadressile.
 6. Kontaktandmed ja kaebuste esitamine

  1. Kui Teil on küsimusi seoses andmekaitsega, palume pöörduda meie administratsiooni e-posti teel info@sanoswiss.com või telefoni teel +370 700 01320.
  2. Kui Te ei ole meie vastusega rahul ja arvate, et töötleme Teie isikuandmeid, pidamata kinni seaduslikest nõuetest, on Teil õigus esitada kaebus Leedu Vabariigi Riiklikule andmekaitse inspektsioonile kui järelvalveasutusele.
 7. Teave kasutatavate küpsiste kohta

  1. Soovime Teile pakkuda Veebilehe külastamisel Teie vajadustele vastavat sisu ja funktsionaalsust. Selleks kasutame me küpsiseid (ingl. cookies). Küpsised on väiksed tekstifailid, mis on salvestatavad Teie brauserisse või seadmesse (isiklikku arvutisse, mobiiltelefoni või tahvelarvutisse).
  2. Küpsiste abil püüame me tagada inimestele meeldivamat veebilehitsemise kogemust ja täiustada Veebilehte ennast.
  3. Me kasutame enda Veebilehel järgmisi küpsiste tüüpe:
   1. Veebilehe töötamiseks vajalikud küpsised on mõeldud selleks, et Veebileht saaks täita enda põhifunktsioone. Need küpsised võimaldavad Teil Veebilehte lehitseda ja kasutada selle funktsioone, näiteks annavad need ligipääsu konkreetse veebilehe ohututele valdkondadele;
   2. Tegevus- (analüütilised) küpsised koguvad anonüümset teavet külastajate Veebilehe kasutamise kohta. Need küpsised esitavad teavet külastatud valdkondade, Veebilehel veedetud aja ja mistahes tekkinud probleemide kohta, näiteks teavet vigade kohta, need küpsised aitavad meil mõista, kuidas külastajad veebilehel käituvad. See teave aitab meil parandada Veebilehe töötamist;
   3. Funktsionaalsed küpsised parandavad Teie veebilehitsemise kogemist. Need küpsised võivad olla kasutatavad Teie soovitavate teenuste osutamiseks, näiteks ostukorvi ülevaatamiseks või kolmanda poole teenuste kasutamiseks, nagu näiteks sotsiaalmeedia funktsioonid.
  4. Te võite küpsiseid kustutada või blokeerida, valides enda brauseris vastavad seadistused, mis võimaldavad keelduda osadest või kõigist küpsistest. On teada, et selliste brauseri seadistuste kasutamisel, mis blokeerivad küpsiseid (kaasa arvatud kohustuslikke küpsiseid), võib Teil tekkida probleeme Veebilehe kõigi või osade funktsioonide kasutamisel.
 8. Lõppsätted

  1. Käesoleva Poliitikaga seotud õiguslikele suhetele on rakendatav Leedu Vabariigi seadus.
  2. Me ei vastuta kahju eest, kaasa arvatud kahju eest, mis on tingitud Veebilehe tõrgetest selle kasutamisel, andmete kadumise või rikkumise eest, mis on tingitud Teile teada olevast Teie või kolmandate isikute tegevusest või tegevusetusest, kaasa arvatud valede andmete sisestamisest, muudest vigadest, teadlikust rikkumisest, muust ebasobivast Veebilehtede kasutamisest. Samuti ei vastuta me Veebilehe liitumise / kasutamise katkestuste eest ja (või) sellest tingitud kahjude eest ja kahjude eest, mis on tekkinud meiega mitte seotud kolmandate isikute, Teie või teiste andmesubjektide tegevuse või tegevusetuse tagajärjel, kaasa arvatud elektri, interneti, ühenduse katkestuste jms läbi.
  3. Käesolev poliitika on kontrollitav ja vajadusel uuendatav vähemalt üks kord kahe aasta jooksul. Poliitika täiendused ja muudatused jõustuvad nende Veebilehel väljakuulutamise päeval.
  4. Kui Te kasutate meie Veebilehte ja teenuseid peale Poliitika uuendamist, loeme me, et Te olete tehtud muudatustega tutvunud ja nõus.